در مطالب قبل تا حد زیادی به مسائل مختلف در مورد یادگیری زبان انگلیسی پرداختیم و اشاره کردیم تدریس خصوصی زبان انگلیسی بهترین روش برای یادگیری این زبان می باشد.همچنین به این موضوع هم پرداختیم که موسسه زبان آموزان پیشرو یکی از بهترین مراکز در زمینه تدریس خصوصی انگلیسی می باشد.اما بزودی به مسائل دیگری در این زمینه خواهیم پرداخت.با آلتینگ همراه باشید...